Quiz 2: The Start of Life

Psychology

zygote

gene

sperm.