Q 89

China's "last emperor" was A) Mao Zedong. B) Guangxu. C) Kuang Hsu. D) Puyi. E) Yuan Shikai.

Multiple Choice